اعضا هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

آقای مهندس محمد خوشنام

نائب رئیس هیات مدیره

آقای مهندس حمیدرضا اطمینانی

خزانه دار

آقای مهندس حسین عباسی

دبیر هیات مدیره

آقای دکتر محمدجواد ثقه الاسلامی

عضو هیات مدیره

آقای مهندس غلامرضا توکلی

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای مهندس مهدی میری

عضو علی البدل هیات مدیره

آقای مهندس مهدی فدویان

بازرس

آقای مهندس علیرضا ارجمندفرد

بازرس

آقای مهندس غلامرضا جلالیان پور

دادستان

آقای مهندس مهدی پورحاجی