اعضا هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

آقای دکتر محمد علی بهدانی

نائب رئیس هیات مدیره

آقای مهندس محمد خوشنام

خزانه دار

آقای مهندس حسین صباغ

دبیر

آقای مهندس سید کاظم موسوی

عضو هیات مدیره

آقای مهندس مهدی میری

عضو علی البدل

آقای مهندس عباس علی فرهنگی

عضو علی البدل

آقای مهندس عبدالرضا رضایی گزیک

بازرس

آقای مهندس غلامرضا جلالیان پور

بازرس

آقای مهندس علیرضا ارجمندفر

دادستان

آقای مهندس مهدی پورحاجی