حراست

همکاری با حراست شورای عالی و سایر نهاد های نظارتی طبق آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری فصل هفتم به شرح مواد زیر :

ماده ۵۷ : به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد ۹ و ۱۵ قانون و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده ۱۳ قانون تشکیل می گردد که اهم وظایف آن به شرح ذیل می باشد :

الف. تطبیق شرایط و داوطلبان کارشناسی (متقاضیان امر کارشناسی) با مواد مندرج در ماده ۱۵ قانون و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.

ب. تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده ۹ قانون و اعلام نظریه خود به ظرف مهلت هفت روز به کانون های مربوط.

ج. تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بند های یاد شده در ماده ۲۷ قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی.

ماده ۵۸ :

واحد حراست کانون مکلف است هرگونه همکاری را با کمیسیون ماده ۱۳ قانونبهعمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضایی وانتظامی ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ، شرکت ها ، بانک ها ، شهرداری ها ، بنیادها ، نهادهای انقلاب اسلامی واشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده ۱۳ و حراست کانون پاسخ داده و همکاری های لازم را معمول دارند.

تبصره. در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه) ماده ۱۵ به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، کیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.