مشخصات کارشناسان

ردیف نام نام خانوادگی تاریخ صدور پروانهحوزه جغرافیاییحوزه کارشناسینمایش
1مهدی پورحاجی80/11/21بیرجندسراسر کشورنمایش
2حسن هوشمندی80/12/19بیرجندسراسر کشورنمایش
3غلامرضا توکلی82/12/20بیرجندسراسر کشورنمایش
4حسین صباغ84/09/27بیرجندسراسر کشورنمایش
5غلامرضا جلالیان پور86/10/12بیرجندسراسر کشورنمایش
6غلامرضا بنی اسدی مقدم82/12/20بیرجندسراسر کشورنمایش
7مهدی میری83/12/23بیرجندسراسر کشورنمایش
8اسداله سلیم85/03/22بیرجندسراسر کشورنمایش
9ضیاء دستجردی86/04/14نهبندانسراسر کشورنمایش
10سیدجواد پورتقی86/10/12فردوسسراسر کشورنمایش
11محمدخوشنام86/10/12بیرجندسراسر کشورنمایش
12رضا ضیائی فرد87/08/26بیرجندخراسان جنوبینمایش
13حمیدرضا اطمینانی84/09/27بیرجندسراسر کشورنمایش
14حمیدرضا محبی پور88/05/27بیرجندخراسان جنوبینمایش
15جواد خیردوست88/08/21نهبندانخراسان جنوبینمایش
16علی سالاری88/08/21بیرجندخراسان جنوبینمایش
17سیدفرهاد فرساد88/08/21بیرجندسراسر کشورنمایش
18محسن عدل89/03/22بیرجندخراسان جنوبینمایش
19محمدرضا امینی89/10/12بیرجندخراسان جنوبینمایش
20اسداله جلال زاده90/04/04بیرجندخراسان جنوبینمایش
21مجید کاظمی دهسرخی90/04/04بیرجندخراسان جنوبینمایش
22سیدکاظم موسوی90/04/04بیرجندخراسان جنوبینمایش
23حمیدرضا تقی زاده90/07/19بیرجندخراسان جنوبینمایش
24رضاعلی شهسوار بابانلو90/07/19بیرجندخراسان جنوبینمایش
25محمود عباسی90/07/19بیرجندخراسان جنوبینمایش
26محمود کاظمی90/07/19بیرجندخراسان جنوبینمایش
27مهدی جعفری90/07/19قاینقایننمایش
28مهدی چوبداری89/05/10طبسخراسان جنوبینمایش
29محمد حسن چمن زاری91/12/20طبسخراسان جنوبینمایش
30حسن حسینی فیض آباد92/10/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
31عباس خویشاوند93/03/19فردوساستان بجز بیرجندنمایش
32حسین پاسدار94/03/23فردوساستان بجز بیرجندنمایش
33مهدی ناصری94/03/23بیرجندخراسان جنوبینمایش
34حسن علی زاده94/03/23نهبنداناستان بجز بیرجندنمایش
35مهدی فدویان94/03/23بیرجندخراسان جنوبینمایش
36علیرضا ارجمندفرد94/03/23بیرجندخراسان جنوبینمایش
37محمدرضا ایوبی94/03/23منطقه یک (بیرجند - سربیشه)خراسان جنوبینمایش
38محمدرضا دستجردی94/03/23منطقه یک(بیرجند-سربیشه)خراسان جنوبینمایش
39سید مهدی موسوی94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
40حسن عابدی94/11/15قایناستان بجز بیرجندنمایش
41مهدی عبدالهی94/11/15فردوساستان بجز بیرجندنمایش
42سیدمحسن دهقانی94/11/15قایناستان بجز بیرجندنمایش
43سیدکاظم عمادی نژاد94/11/15طبساستان بجز بیرجندنمایش
44ولی الهجعفری94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
45حمیدرضا دیمی مقدم94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
46جواد ترشیزی94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
47حسین عباسی94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
48میرمحمدمودی94/11/15درمیاناستان بجز بیرجندنمایش
49عباس ابراهیمی94/11/15نهبنداناستان بجز بیرجندنمایش
50حسن مرادی94/11/15منطقه یک (بیرجند - سربیشه)خراسان جنوبینمایش
51صادق صابرتنها94/11/15منطقه یک(بیرجند-سربیشه)خراسان جنوبینمایش
52علیرضا پرتوی94/11/15منطقه یک (بیرجند - سربیشه)خراسان جنوبینمایش
53مهدی محمدی94/11/15منطقه یک(بیرجند،سربیشه)خراسان جنوبینمایش
54شهاب الدین سپهری94/11/15منطقه یک (بیرجند - سربیشه)خراسان جنوبینمایش
55علی قربانی راد94/11/15منطقه دو (درمیان، قاین، ،سرایان، فردوس)استان بجز بیرجندنمایش
56یداله محمودی95/11/19بیرجندبیرجندنمایش
57محمود نیرومند95/11/19خوسفخوسفنمایش
58حسین فرهادیان95/11/19درمیاندرمیاننمایش
59ذوالفقار آهنی95/11/19منطقه یک (بیرجند - سربیشه)منطقه یک (بیرجند - سربیشه)نمایش
60احمد کاظمیان94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
61پیام بخشی طوسی96/10/26طبسطبسنمایش
62محمدفرخنده99/08/20نمایش
63محمدالهامی زاده99/09/27نمایش
64علیهمایون مهر99/09/27نمایش
65سیدحسیندستی گردی99/09/27نمایش
66احسان پوریا نژاد 99/09/27نمایش
67مرتضیبراتی99/09/27نمایش
68مهدیایوبی99/09/27نمایش
69حساممرادی99/09/27نمایش
70صادق مودی99/09/27نمایش
71ایرج ناصری79/06/06بیرجندسراسرکشور نمایش
72غلامرضا بینا80/02/16بیرجندسراسرکشورنمایش
73سید حسین ایوبی82/12/20قاینسراسرکشور نمایش
74محمدعلی بهدانی82/09/16بیرجندسراسرکشور نمایش
75حمید باقرپور84/09/27نهبندانسراسرکشور نمایش
76عباسعلی فرهنگی84/09/27بیرجندسراسرکشور نمایش
77محمداسلام عباسی اسفدن86/04/14بیرجندسراسرکشور نمایش
78محمود بذرافشان87/08/26فردوسخراسان جنوبینمایش
79عبدالرضا رضائی گزیک88/05/27بیرجندخراسان جنوبینمایش
80محمدحسین شرفی88/08/21بیرجندخراسان جنوبینمایش
81قربان عزیزی87/08/26بیرجندخراسان جنوبینمایش
82رضارزمی88/11/29قاینخراسان جنوبینمایش
83احمد گلی88/11/29قاینخراسان جنوبینمایش
84حمیدرضا محمودی بجد89/03/22بیرجندخراسان جنوبینمایش
85محمدرضا کوزه گران89/10/12بیرجندخراسان جنوبینمایش
86محمد دانش89/10/12قاینخراسان جنوبینمایش
87نفیسه نخعی90/07/10بیرجندخراسان جنوبینمایش
88علی شفیعی90/04/04بیرجندخراسان جنوبینمایش
89سیدمحمد حسینی دشت بیاض92/03/08خضریاستان بجز بیرجندنمایش
90داود بخشایی82/09/16طبسسراسر کشورنمایش
91علی اکبر بردبار94/03/23سرایاناستان بجز بیرجندنمایش
92محمدجواد ثقه الاسلامی94/03/23بیرجندخراسان جنوبینمایش
93محمدرضا فاتحی94/03/23فردوساستان بجز بیرجندنمایش
94سیدعلیرضا حسینی94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
95عزیز باقری94/11/15نهبنداناستان بجز بیرجندنمایش
96محمدحسین صابری94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
97محمدجعفر بهنام فر94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
98غلامحسین خراشادیزاده94/11/15درمیاناستان بجز بیرجندنمایش
99مرتضی فیروزی94/11/15منطقه دو (درمیان، قاین، سرایان، فردوس)استان بجز بیرجندنمایش
100ناصر بهداد94/11/15بیرجندخراسان جنوبینمایش
101یادگار جعفری 94/11/15منطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )استان بجز بیرجندنمایش
102حسن تعویذی95/11/19منطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )منطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )نمایش
103سیدمهدی جوادزاده95/11/19منطقه دو ( قاین، فردوس ،درمیان و سرایان)منطقه دو ( قاین، فردوس ،درمیان و سرایان)نمایش
104محمدرضا عثمانی بجد95/11/19بیرجندبیرجندنمایش
105فاطمه حسنی95/11/19منطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )منطقه یک ( بیرجند ، سربیشه )نمایش
106حسین صادقی گیو96/10/25بیرجندبیرجندنمایش
107مهدینوفرستی99/09/27نمایش
108حسن محمدیان99/09/27نمایش
109سیدمحمدمهدیموسویان99/09/27نمایش
110حسین میرزائی99/09/27نمایش
111مسعود خزاعی99/09/27نمایش
112غلامرضاتوکلی کرقند99/09/27نمایش
113عباس کرمی99/09/27نمایش
114غلامرضا دره کی99/09/27نمایش
115احمدرضا خزاعی88/11/29خراسان جنوبینمایش
116سیدعلیرضا موسوی90/10/11استان بجز بیرجندنمایش
117مهدی سروش93/03/19بیرجندخراسان جنوبینمایش
118احمدپروین95/11/19منطقه یک( بیرجند-سربیشه)نمایش
119یاور شوشی97/02/03طبسطبسنمایش
120غلامرضانوروزی99/09/27نمایش
121علی اکبر پور سلطانی90/04/04استان بجز بیرجندعلی اکبر پورسلطانی
122مسعود دهقان بردبار90/04/04استان بجز بیرجندنمایش
123سعید سروری90/07/19خراسان جنوبینمایش
124حسن ضیاء91/10/07خراسان جنوبینمایش
125حسین حیدرزاده94/11/15منطقه دو(سرایان، قاین، فردوس)نمایش
126محسن رضائی94/11/15منطقه یک( بیرجند-سربیشه)نمایش
127یداله جمالی94/11/15منطقه یک( بیرجند-سربیشه)نمایش
128محسن محتشم95/11/19منطقه یک( بیرجند-سربیشه)نمایش
129علی اصغر مولوی سرند95/11/19منطقه دو (فردوس، سرایان، قاین)نمایش
130محمدرضاعباسی99/09/27نمایش
131مجتبی رضایی مناوند1400/02/06نمایش
132عباس چمن زاری83/10/08خراسان جنوبینمایش
133حسین فهرستی ثانی83/10/08طبسسراسر کشورنمایش
134امیرصدری99/09/27نمایش
135محمدحسن شریف آزاده99/09/27نمایش
136محمود بهترین86/10/12خراسان جنوبینمایش
137بهرام حسنی94/03/23استان بجز بیرجندنمایش
138عاطفه خزاعی97/02/03منطقه یک (بیرجند ،سربیشه)نمایش
139مجید اسدالهی88/04/18بیرجندخراسان جنوبینمایش
140مهدی حمیدی88/08/21خراسان جنوبینمایش
141یداله عباسپور اسفدن94/11/15زیرکوه قایننمایش
142ساراکلانینمایش
143عباس آفاقی94/11/15منطقه سه (بشرویه)نمایش
144علی جلالی مجیدی88/09/25خراسان جنوبی نمایش
145قاسم کهرمی94/03/23زیرکوه قاینزیرکوه قایننمایش
146حسن محمدزاده مقدم95/11/19طبسنمایش
147حمید طالبی95/11/19بیرجندنمایش
148مسعود نیک اندیش99/09/27نمایش
149محمدآگینه99/09/27نمایش
150مرتضیذاکریان 99/09/27نمایشی
151علیاکبری99/09/27نمایش
152امیرپدید99/09/27نمایش
153علیملکی99/09/27نمایش
154هادیطالعی99/09/27نمایش
155محسن اسحاقی نسب99/09/27نمایش
156مجتبی زنگویی91/10/07خراسان جنوبینمایش
157علیرضاعباسی99/09/27نمایش
158محمدرضاخسروی99/09/27نمایش
159محمد ربیع زاده رخ99/09/27نمایش
160محمدمهدیحسینی99/09/27نمایش
161مهدیزحمتکش حاجی آبادی99/09/27نمایش
162علیرضاخسروی99/09/27نمایش
163سیدمحمد محمدی زاده99/09/27نمایش
164محمود جهانی مهر 83/07/22خراسان جنوبینمایش
165نور محمد محمودی طبس83/07/22بیرجندخراسان جنوبینمایش
166غلامرضا اطمینانی86/10/12بیرجندخراسان جنوبینمایش
167حمیدرضا رفیعی94/11/15طبسنمایش
168علی اکبری99/09/27نمایش
169علیکاظمی سه قلعه99/08/20نمایش
170حمیدفخیم زاده99/08/20نمایش
171سیدمهدی رونقی99/09/27نمایش
172محمد محسنفروزان99/09/27نمایش
173فرید فروزانفر94/11/15بیرجندنمایش
174حسنیههروی99/08/20نمایش
175مژگانحاتمی99/09/27نمایش
176هادیشاهوردی99/09/27نمایش
177رضا حیدرزاده94/03/23بیرجندنمایش
178آزاده خلوصی94/11/15بیرجندبیرجندنمایش
179داود اکبری95/11/19منطقه یک (بیرجند، سربیشه)نمایش
180محمدمقری فریز99/09/27نمایش
181مجید داودی99/09/27نمایش
182رامین جلیلیان قدرتی 99/09/27نمایش
183حمزهحمزه99/09/27نمایش
184علی مهرورزان86/10/12خراسان جنوبینمایش
185غلامرضا خاکستری94/03/23قایننمایش
186علیرضا رمضانی94/03/23منطقه دو( قاین،سرایان،فردوس،درمیاننمایش
187علیرضا نیک شعار95/11/19منطقه یک (بیرجند ،سربیشه)نمایش
188سعید محمودآبادی95/11/19منطقه یک (بیرجند ،سربیشه)نمایش
189فریدون صادقی81/02/29سراسرکشورنمایش
190حمید حاجی زاده86/10/12بیرجندسراسر کشورنمایش
191محمد مودی94/03/23بیرجندنمایش
192رضا احمدی تبار94/03/23منطقه دو(قاین،سرایان،فردوس،درمیان)نمایش
193خلیل خلیلی94/11/15منطقه یک ( بیرجند، سربیشه)نمایش
194سیدمجتبی جعفری95/11/19منطقه یک ( بیرجند، سربیشه)نمایش
195مهدیخسروی زادنبه95/11/19منطقه یک ( بیرجند، سربیشه)منطقه یک ( بیرجند، سربیشه)نمایش
196حمیدرضا غلامی99/09/27نمایش
197حسنسپاهی99/09/27نمایش
198میثممودی99/09/27نمایش
199محمدیاسر حیدرنژاد ثانی99/09/27نمایش
200علی عابدینی فنودی88/04/18خراسان جنوبینمایش
201حسین رضوانی 89/10/12خراسان جنوبینمایش
202اسماعیل پورعلی94/11/15بیرجندبیرجندنمایش
203وحیدرضا اقبالی94/11/15منطقه یک (بیرجند-سربیشه)منطقه یک (بیرجند، سربیشه)نمایش
204احسان عابدینی95/11/19منطقه یک (بیرجند، سربیشه)منطقه یک (بیرجند، سربیشه)نمایش
205بهروز جهانی99/09/27نمایش%87%d8%b1/">نمایش
206محمد راشدی نیا99/09/27نمایش
207اسحاقهوشیار مقدم99/09/27نمایش
208محمد ابراهیمهوشیار مقدم99/09/27نمایش
209هادیسورگی99/09/27نماش
210سجاد خسروی بیژائم98/08/20منطقه یک (بیرجند، سربیشه)منطقه یک (بیرجند، سربیشه)نمایش
211جواد کارگر99/09/27نمایش
212علی ثقه الاسلامی94/03/23بیرجندنمایش
213سیدعباسموسوی99/09/27نمایش
214حسنافضل پورنمایش
215محمد اسماعیلقدیمینمایش
216هانی رضائی88/08/21بیرجندسراسر کشورنمایش
217محسن رئوفی فرد88/08/21بیرجندسراسر کشورنمایش
218رضا کمیلی88/08/21بیرجندخراسان جنوبینمایش
219بیژن حزب الهی92/03/08فردوسنمایش
220محمدحسن فتحی نسری94/11/15منطقه یک (بیرجند، سربیشه)منطقه یک (بیرجند، سربیشه)نمایش
221کاظم جوانمرد94/11/15منطقه یک (بیرجند، سربیشه)نمایش
222سیدحمید عبدی95/11/19منطقه سه(بشرویه-نهبندان)منطقه سه(بشرویه-نهبندان)نمایش
223ولی اله احمدی95/11/19منطقه دو( فردوس-سرایان)نمایش
224محمود اشرفی گل99/09/27نمایش
225حسیناسماعیلی فورگ99/09/27نمایش
226حامدعارفی نیا99/09/27نمایش
227ابراهیم یزدانی شواکند86/04/14خراسان جنوبینمایش
228سیدمحمد آذرکار94/03/23بیرجندبیرجندنمایش
229فاطمه فوداجینمایش
230مهدیصفائی رادنمایش
231حمیدرضا عطاریان غیاث آبادی94/03/23بیرجندبیرجندنمایش
232مهدی قاسمی زاده91/05/01طبساستان بجز بیرجندنمایش
233محمدعلی رجبی94/11/15منطقه دو( فردوس ، سرایان و قاین )منطقه دو( فردوس ، سرایان و قاین )نمایش%a7%d8%af%d9%87/">نمایش
234محمد جمیع95/11/19منطقه یک (بیرجند، سربیشه)منطقه یک (بیرجند، سربیشه)نمایش
235عبداله غلامی99/08/20نمایش
236امیرمرتاضی99/09/27نمایش
237علی اکبر اربابی99/09/27نمایش
238محمدولیاحمدی99/09/27نمایش
239محمدیاسرحیدرنزاد99/09/27نمایش