حسن هوشمندی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسن
نام خانوادگیهوشمندی
شماره پروانه4701410002
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی80/12/19
موبایل9151611019
وضعیتفعال
صلاحیت ها * تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت -رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار