سید جواد پور تقی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامسیدجواد
نام خانوادگیپورتقی
شماره پرونده4707410010
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی86/10/12
موبایل9153355256
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی