غلامرضا بنی اسدی مقدم

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامغلامرضا
نام خانوادگیبنی اسدی مقدم
شماره پرونده4701410003
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی82/12/20
موبایل9151614969
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت