غلامرضا توکلی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامغلامرضا
نام خانوادگیتوکلی
شماره پروانه4701410004
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی82/12/20
موبایل9151614896
وضعیتفعال
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت - رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار ( رتبه الف)