مهدی پور حاجی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممهدی
نام خانوادگیپورحاجی
شماره پروانه4701410001
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی80/11/21
موبایل9151611247
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت -رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار