احمد کاظمیان

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناماحمد
نام خانوادگیکاظمیان
شماره پرونده4701410065
حوزه جغرافیاییبیرجند
خراسان جنوبی
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155617735
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی