جواد ترشیزی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامجواد
نام خانوادگیترشیزی
شماره پرونده4701410050
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151600372
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات،ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی-تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت