جواد خیردوست

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامجواد
نام خانوادگیخیردوست
شماره پرونده4709410016
حوزه جغرافیایینهبندان
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی88/08/21
موبایل9153619022
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی-تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی- تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت