حسن حسینی فیض آباد

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسن
نام خانوادگیحسینی فیض آباد
شماره پرونده4701410033
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی (مهمان خراسان رضوی)
تاریخ شروع کارشناسی92/10/15
موبایل9155232901
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی،تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی