حسن عابدی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسن
نام خانوادگیعابدی
شماره پرونده4708410044
حوزه جغرافیاییقاین
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151625131
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی-تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی-تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
- رسیدگی به اختلاف فی مابین مشاور و پیمانکار رتبه ج