حسن علیزاده

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسن
نام خانوادگیعلی زاده
شماره پرونده4709410037
حوزه جغرافیایینهبندان
حوزه فعالیتنهبندان
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155621602
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت متره و برآورد