حسن مرادی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسن
نام خانوادگی مرادی
شماره پرونده4701410054
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند - سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151605409
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات ، ارزیابی اراضی مسکونی
،ارزیابی املاک مسکونی