حسین عباسی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسین
نام خانوادگیعباسی
شماره پرونده4701410051
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151614498
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی-تعیین میزان سرقفلیو حقوق کسب و پیشه و تجارت