حسین فرهادیان

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسین
نام خانوادگیفرهادیان
شماره پرونده4704410063
حوزه جغرافیاییدرمیان
حوزه فعالیتدرمیان
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9155157801
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات