حسین پاسدار

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسین
نام خانوادگیپاسدار
شماره پرونده4710410035
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155119895
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت- متره و برآورد - رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار-تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی – ارزیابی املاک مسکونی