حسین پاسدار

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحسین
نام خانوادگیپاسدار
شماره پرونده4710410035
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9155119895
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت- متره و برآورد