حمیدرضا اطمینانی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحمیدرضا
نام خانوادگیاطمینانی
شماره پرونده4701410014
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی84/09/27
موبایل9151601705
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی