حمیدرضا تقی زاده

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحمیدرضا
نام خانوادگیتقی زاده
شماره پرونده4701410026
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی90/07/19
موبایل9153114257
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی