حمیدرضا دیمی مقدم

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحمیدرضا
نام خانوادگیدیمی مقدم
شماره پرونده4701410049
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9033872303
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی