حمیدرضا محبی پور

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامحمیدرضا
نام خانوادگیمحبی پور
شماره پرونده4701410015
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی88/05/27
موبایل9128197509
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی