ذوالفقار آهنی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامذوالفقار
نام خانوادگیآهنی
شماره پرونده4701410064
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند - سربیشه)
حوزه فعالیتمنطقه یک (بیرجند - سربیشه)
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9155610057
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی -ارزیابی املاک مسکونی