رضاعلی شهسوار بابانلو

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامرضاعلی
نام خانوادگیشهسوار بابانلو
شماره پرونده4701410027
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتبیرجند
تاریخ شروع کارشناسی90/07/19
موبایل9151611047
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات