رضا ضیائی فرد

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامرضا
نام خانوادگیضیائی فرد
شماره پرونده4701410013
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی87/08/26
موبایل9155610386
وضعیتفعال
صلاحیت ها* تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت -رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار