سیدمحسن دهقانی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامسیدمحسن
نام خانوادگیدهقانی
شماره پرونده4708410046
حوزه جغرافیاییقاین
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151625231
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی -،ارزیابی املاک مسکونی