سیدمهدی موسوی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامسیدمهدی
نام خانوادگی موسوی
شماره پرونده4701410043
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9371699601
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاتعیین وتشریح وضعیت-تطبیق وضعیت-متره وبرآورد