سیدکاظم عمادی نژاد

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامسیدکاظم
نام خانوادگیعمادی نژاد
شماره پرونده4711410047
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9153354947
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی مسکونی،ارزیابی املاک مسکونی