سید فرهاد فرساد

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامسیدفرهاد
نام خانوادگیفرساد
شماره پرونده4701410019
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی88/08/21
موبایل9155616288
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت، اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار