سید کاظم موسوی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامسیدکاظم
نام خانوادگیموسوی
شماره پرونده4701410025
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی90/04/04
موبایل9155611386
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت، اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار