شهاب الدین سپهری

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامشهاب الدین
نام خانوادگیسپهری
شماره پرونده4701410059
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند - سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9153354873
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی مسکونی - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی