صادق صابرتنها

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامصادق
نام خانوادگیصابرتنها
شماره پرونده4701410055
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند-سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151611677
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی-تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی