عباس ابراهیمی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامعباس
نام خانوادگیابراهیمی
شماره پرونده4709410053
حوزه جغرافیایینهبندان
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155618968
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی مسکونی،ارزیابی املاک مسکونی