عباس خویشاوند

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامعباس
نام خانوادگیخویشاوند
شماره پرونده4710410034
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی93/03/19
موبایل9155343158
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت