علیرضا ارجمندفر

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامعلیرضا
نام خانوادگیارجمندفر
شماره پرونده4701410040
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9151613032
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی،تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی