علیرضا پرتوی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامعلیرضا
نام خانوادگیپرتوی
شماره پرونده4701410056
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند - سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9151611030
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات، ارزیابی اراضی مسکونی - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی