علی قربانی راد

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامعلی
نام خانوادگیقربانی راد
شماره پرونده4702410060
حوزه جغرافیاییمنطقه دو (درمیان، قاین، ،سرایان، فردوس)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9153636894
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت