مجید کاظمی دهسرخی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممجید
نام خانوادگیکاظمی دهسرخی
شماره پرونده4701410024
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی90/04/04
موبایل9155061916
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت