محسن عدل

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحسن
نام خانوادگیعدل
شماره پرونده4701410020
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی89/03/22
موبایل9155622362
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی- ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی ، تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت