محمدرضا امینی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمدرضا
نام خانوادگیامینی
شماره پرونده4701410021
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی89/10/12
موبایل9151611669
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت- رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار (رتبه دو)