محمدرضا ایوبی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمدرضا
نام خانوادگیایوبی
شماره پرونده4701410041
حوزه جغرافیاییمنطقه یک (بیرجند - سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9151614265
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی مسکونی