محمدرضا دستجردی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمدرضا
نام خانوادگیدستجری
شماره پرونده4701410042
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند-سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/03/23
موبایل9158629395
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی ، ارزیابی املاک مسکونی