محمد حسن چمن زاری

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمد حسن
نام خانوادگیچمن زاری
شماره پرونده4711410032
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی91/12/20
موبایل9133551467
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی - تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی،تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت