محمود عباسی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمود
نام خانوادگیعباسی
شماره پرونده4701410028
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتسراسرکشور
تاریخ شروع کارشناسی90/07/19
موبایل9155612080
وضعیتمرخصی
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی - تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی،تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت