محمود نیرومند

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمود
نام خانوادگی نیرومند
شماره پرونده4703410062
حوزه جغرافیاییخوسف
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی95/11/19
موبایل9151614844
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی - تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی