محمود کاظمی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممحمود
نام خانوادگیکاظمی
شماره پرونده4701410029
حوزه جغرافیاییبیرجند
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی90/07/19
موبایل9153610069
وضعیتغیرفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی