مهدی جعفری

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممهدی
نام خانوادگیجعفری
شماره پرونده4708410030
حوزه جغرافیاییقاین
حوزه فعالیتقاین
تاریخ شروع کارشناسی90/07/19
موبایل9153052664
وضعیتغیر فعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت -تطبیق وضعیت