مهدی جعفری

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممهدی
نام خانوادگیجعفری
شماره پرونده4708410030
حوزه جغرافیاییقاین
حوزه فعالیتقاین
تاریخ شروع کارشناسی90/07/19
موبایل9153052646
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت - متره و برآورد - رسیدگی صورت کارکرد - تشخیص حسن انجام کار ، تعیین علت و میزان خسارت