مهدی عبداللهی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممهدی
نام خانوادگی عبدالهی
شماره پرونده4710410045
حوزه جغرافیاییفردوس
حوزه فعالیتاستان بجز بیرجند
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9153340057
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت - متره و برآورد - رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات - ارزیابی اراضی مسکونی ،ارزیابی املاک مسکونی