مهدی محمدی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممهدی
نام خانوادگیمحمدی
شماره پرونده4701410057
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند،سربیشه)
حوزه فعالیتخراسان جنوبی
تاریخ شروع کارشناسی94/11/15
موبایل9155616305
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی - ارزیابی املاک مسکونی-تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی - تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت