مهدی چوبداری

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممهدی
نام خانوادگیچوبداری
شماره پرونده4711410031
حوزه جغرافیاییطبس
حوزه فعالیتسراسر کشور
تاریخ شروع کارشناسی89/05/10
موبایل9131554431
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات – ارزیابی اراضی مسکونی –ارزیابی املاک مسکونی –تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی -تعیین میزان سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت، اختلاف فی ما بین کارفرما، مشاور و پیمانکار